Blog

หลังจากได้รับสินค้า ให้เช็คสินค้าทันที ภายใน 48 ชั่วโมง ถ้าสินค้ามีปัญหา เปลี่ยนให้ใหม่ทันที (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ buyer protection)